Ne Hinni?

 

Who Am I?

 

 

 

Neam muu'bin gebedande, dease getande.
My nose is very long and hard.

 

_________________________________________

Tsaandi duhubitin ne godokongande.

I wear a beautiful black necklace around my neck.

 

__________________________________________

Ne watsewitei deseweeki' ba'i.

My feet have four toes.

 

________________________________________

"X"wa'i, nean daseweeki' nabuinde.

Each foot looks like an "X".

 

________________________________________

Aani, nean tsaa-dekape.

Ants are my favorite food.

 

_________________________________________

Ne soon dedotadawengende

sohobin gaa'ba, dease gahniwa.

I make many holes in trees and in houses, too.

 

__________________________________________

Seme udee manden gupa,

 nean dudua'neen gahni.

My babies' home is inside one of them.

 

___________________________________________

 Sesewe', newe deche neai suangenna.

Sometimes, people don't like me very much.

 

____________________________________________

Nea hubia' "Kekekekeke", mai. Bia nanangande.

"Kekekekeke" is my loud song.

 

____________________________________________

Dahwaani, nean dehimbeha,

ne witu-wepa'aingenna, sohobi'mma.

In the springtime,

I drum on trees for my sweetheart.

____________________________________________

Ne ye'zekwahka,

nean gasa ohapitenni nabuinde.
My wings look orange when I fly.

 

Ne hinni?

 

Who Am I?